Trợ giúp kỹ thuật cho sinh viên

Kỹ thuật. Trợ giúp cho sinh viên

Kỹ thuật. Yêu cầu biểu mẫu cho sinh viên

Có một vấn đề hoặc vấn đề? Nhấp vào liên kết ở trên và hoàn thành biểu mẫu này để báo cáo sự cố, sau đó đặt thiết bị của bạn vào hộp thư Mr. Seals trong văn phòng. Bạn có quen với Công nghệ SMS. Kỳ vọng & Trách nhiệm?


Trợ giúp về Mật khẩu Sinh viên

Vui lòng gửi Kỹ thuật. Yêu cầu biểu mẫu cho sinh viên để thay đổi mật khẩu ổ đĩa Google StudentVue / Blackboard / APS của bạn.


Nhấp vào Hướng dẫn bên dưới để định cấu hình / đặt lại iPad được cấp APS của bạn

Hướng dẫn bằng video

Hướng dẫn phát tay