Chuyển thông tin

Chuyển thông tin

Nếu bạn là một gia đình APS hiện tại muốn chuyển đến Swanson vì bạn đang học ở một trường trung học cơ sở trên toàn quận, nhưng Swanson là trường nhà của bạn, vui lòng liên hệ với công ty đăng ký trường của bạn trước. Sau đó, họ sẽ liên hệ với bà McGhee và thực hiện các thay đổi cần thiết và các bước để tiến hành chuyển nhượng.

Nếu Swanson không phải là trường học tại nhà của bạn, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để biết cách đăng ký chuyển trường:

Yêu cầu chuyển sang một trường trung học APS khác

Nếu bạn đang chuyển hoặc rút học sinh của mình, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải xuống “Thông báo về việc Rút tiền” và quay lại Cơ quan đăng ký của trường:

Biểu mẫu thông báo rút tiền