Tài liệu

Tài liệu

  • Nếu bạn và gia đình của bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư, vui lòng liên hệ với Barbara Fish, Homeless and Foster Care Liaison và / hoặc Sair Molina, Trợ lý Hành chính tại https://www.apsva.us/student-services/homeless/
  • Hướng dẫn tại nhà: Phụ huynh / người giám hộ muốn dạy con tại nhà và cư trú tại Quận Arlington, được yêu cầu thông báo cho tổng giám đốc về ý định cung cấp hướng dẫn tại nhà cho con cái họ thay vì đi học. Để biết thông tin về Hướng dẫn tại nhà:https://www.apsva.us/home-instruction/resources/