Mẹo hỗ trợ học tập ảo!

Bộ phận Tư vấn Swanson đã phát triển các video này, có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, để giúp phụ huynh hỗ trợ việc học tập của học sinh ở nhà. Các video này cung cấp các mẹo để thiết lập thói quen, tạo không gian làm việc và giúp sinh viên luôn tham gia trong quá trình học ảo. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn của học sinh.

El Departamento de Consejería de Swanson desarrolló estos video, disponibles en inglés y español, para ayudar a los padres mientras apoyan el aprendizaje de sus estudiantes en casa. Los video ofrecen consejos para establecer rutinas, crear un espacio de trabajo y ayudar a los estudiantes a mantenerse involucrados durante el aprendizaje ảo. Para obtener apoyo adicional, comuníquese con la consejera de su / s estudiantes.