Các bài thuyết trình trong đêm thông tin về khóa học mới nổi

Không thể tham dự đêm thông tin khóa học của chúng tôi? Kiểm tra các liên kết bên dưới để biết bản sao của các bài thuyết trình từ các cuộc họp cấp lớp, cũng như các bài thuyết trình về chủ đề!

Tăng cường thông tin đêm Powerpoint lớp 6

Bài thuyết trình về video lớp 6 đang lên

 

Tăng cường thông tin đêm Powerpoint lớp 7

Bài thuyết trình về video lớp 7 đang lên

 

Tăng cường thông tin đêm Powerpoint lớp 8

Bài thuyết trình về video lớp 8 đang lên

 

 

Giáo dục đặc biệt:

Nói chuyện với phụ huynh SPED

SPED Parent Talk tại Swanson Spanish

 

Chương trình dạy Toán và Vị trí

https://vimeo.com/667955126

 

Đọc 6 và Ngôn ngữ Thế giới

https://vimeo.com/667955987

 

Ngôn ngữ Thế giới dành cho Học sinh Lớp 7 và 8

https://vimeo.com/667956158

 

Dịch vụ tặng quà

https://vimeo.com/637527971