Bài thuyết trình trong đêm thông tin trung học cơ sở

Nhấp vào các liên kết bên dưới để truy cập tất cả các bài thuyết trình từ Đêm Thông tin Trung học cơ sở!

Tăng lớp 6

Bài thuyết trình được ghi nhận ở lớp 6 đang lên

Trang trình bày Tăng lớp 6 - Tiếng Anh

Trang trình bày Tăng lớp 6 - Tiếng Tây Ban Nha

Hỏi và Đáp lớp 6

Tăng lớp 7

Bài thuyết trình được ghi nhận ở lớp 7 đang lên

Trang trình bày Tăng lớp 7 - Tiếng Anh

Trang trình bày Tăng lớp 7 - Tiếng Tây Ban Nha

Tăng lớp 8

Bài thuyết trình được ghi nhận ở lớp 8 đang lên

Trang trình bày Tăng lớp 8 - Tiếng Anh

Trang trình bày Tăng lớp 8 - Tiếng Tây Ban Nha

Tăng bài thuyết trình tiếng Tây Ban Nha lớp 6-8

Tăng bài thuyết trình tiếng Tây Ban Nha lớp 6-8

Dịch vụ tặng quà

Trình bày Dịch vụ Năng khiếu có Âm thanh

Trang trình bày Dịch vụ Năng khiếu - Tiếng Anh

Trang trình bày Dịch vụ Năng khiếu - Tiếng Tây Ban Nha

Toán học

Trình bày Toán học có Âm thanh

Trang trình bày Toán - Tiếng Anh

Trang trình bày Toán - Tiếng Tây Ban Nha

Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt

Bản trình bày về dịch vụ của SPED

SPED Services Slides - Tiếng Anh

SPED Services Slides - Tiếng Tây Ban Nha

Đọc và Ngôn ngữ Thế giới - Lớp 6

Trình bày về Đọc và Ngôn ngữ Thế giới Lớp 6

Đọc slide ngôn ngữ thế giới thứ 6 - Tiếng Anh

Đọc slide ngôn ngữ thế giới thứ 6 - Tiếng Tây Ban Nha

Ngôn ngữ Thế giới - Lớp 7 và 8

Trình bày về Ngôn ngữ Thế giới Lớp 7 và 8

Trang trình bày thứ 7 và thứ 8 về Ngôn ngữ Thế giới - Tiếng Anh

Ngôn ngữ Thế giới Trang trình bày thứ 7 và 8 - Tiếng Tây Ban Nha