Cuộc thi Martin Luther King Jr. 2016

Sophie Finkelstein đã giành vị trí thứ 2 trong Cuộc thi Martin Luther King, Jr. 2016!

Chúng tôi được tạo ra bởi tác phẩm nghệ thuật lịch sử