Tháng: September 2022

Hợp tác tại Swanson

Như Tom Burton, giám đốc dịch vụ hành chính của Trường học Cuyahoga Heights ở Ohio và là người thường xuyên đóng góp cho Hiệp hội Giáo dục Cấp Trung học cơ sở đã viết, “Làm việc nhóm hiệu quả là một trong những phương pháp hay nhất mạnh mẽ nhất cho các trường học cấp hai.” [1] Đối với giáo viên, lợi ích rất nhiều. Các giáo viên trong nhóm có thời gian lập kế hoạch chung để họ có thể cộng tác […]