Tháng: Tháng 6 2022

Gói toán hè

Gói toán học mùa hè hiện đã có sẵn! Chúng tôi khuyến nghị học sinh làm bài tập toán hè trong suốt mùa hè, thay vì tất cả cùng một lúc, để duy trì các kỹ năng của họ liên quan đến nội dung của khóa học mà họ vừa HOÀN THÀNH trong năm 2021-2022. Xin lưu ý rằng các phím trả lời được cung cấp trên (các) trang cuối cùng của hầu hết […]