Danh Mục

D Khám phá
Danh Mục

Ứng dụng Destiny Discover cho phép bạn tìm kiếm danh mục, giữ chỗ, kiểm tra sách điện tử / sách nói và xem tài khoản của bạn để giữ, xem những gì bạn đã kiểm tra và gia hạn các mặt hàng.

Tên người dùng và Mật khẩu: Tên người dùng và mật khẩu APS MyAccess của bạn

Ứng dụng MackinVIA cho phép bạn xem một 'giá sách' khác chứa đầy sách điện tử / sách nói và xem chúng và / hoặc giữ chỗ. Bạn cũng có thể truy cập cơ sở dữ liệu thông qua ứng dụng này.

Tên người dùng và Mật khẩu: Tên người dùng và mật khẩu APS MyAccess của bạn