Giáo dục nhân cách

Giáo dục tính cách là gì?

Giáo dục tính cách là nỗ lực có chủ đích để phát triển các đức tính tốt cho cá nhân và tốt cho xã hội. Nhân viên nhà trường mời phụ huynh, các công dân quan tâm và các tổ chức cộng đồng thu hút học sinh tham gia các hoạt động và thảo luận nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và áp dụng nhiều hơn của sáu trụ cột nhân vật.

Gr thứ 8 Đại sứ giáo dục tính cách (CEA)

Dưới sự giám sát của nhân viên nhà trường cung cấp các hoạt động giáo dục nhân cách có hướng dẫn cho các bạn học lớp sáu.