Văn phòng chính / Đường dây chấm công

Giờ làm việc chính

Thứ Hai-Thứ Sáu

7:30 sáng. đến 4:15 chiều.

điện thoại: (703) 228-5500

fax: (703) 536-2775

Dòng điểm danh

(703) 228-5506

Trợ lý hành chính chấm công

(703) 228-5524

Bạn cũng có thể gửi e-mail cho cô Octavia Harris để hỏi hoặc xin phép vắng mặt tại octavia.harris@apsva.us

Dòng yêu cầu bài tập về nhà

* Đối với học sinh vắng mặt từ hai ngày liên tục trở lên

(703) 228-2003