Về Swanson

Tuyên bố Swanson

Chúng tôi là Đô đốc Swanson
Chúng tôi là Học bổng, phấn đấu để suy nghĩ sâu sắc và mở rộng tâm trí của chúng tôi
Chúng tôi là Dịch vụ, kết nối với nhau, cộng đồng của chúng tôi và thế giới
Chúng tôi là Tinh thần, kỷ niệm những thành công của chúng tôi, chính chúng tôi và trường học của chúng tôi
Chúng tôi là Đô đốc Swanson