нийгэм судлал

swanson_anchorЭрхэм зорилго

APS Нийгмийн Судалгааны Хөтөлбөр нь оюутнуудад дэлхийн нийгэм дэх түүх, нийгмийн шинжлэх ухааны хамаарлыг ойлгох боломжийг олгодог ач холбогдолтой, бэрхшээлтэй туршлагаар дамжуулан 21-р зууны боловсролд суралцагчдыг хамруулахад чиглэгддэг.

Алсын хараа

Бүх APS оюутнууд ардчилсан нийгэм ба харилцан хамааралтай ертөнцийн иргэншилтэй, хариуцлагатай, үндэслэлтэй иргэн болох нийгмийн судалгааны мэдлэг, чадвартай болно. https://www.apsva.us/social-studies/

Свансон Нийгмийн судлалын тэргүүлэх багш: Ноён Скотт Бэйн Scott.Bane@apsva.us