Тэмдэгтийн боловсрол

Тэмдэгтийн боловсрол гэж юу вэ?

Тэмдэгтийн боловсрол гэдэг нь тухайн хүнд сайн, нийгэмд сайн сайхан чанаруудыг төлөвшүүлэх зорилготой зориудын хүчин чармайлт юм. Сургуулийн ажилтнууд эцэг эхчүүд, сонирхож буй иргэд, олон нийтийн байгууллагуудыг сурагчдын зургаан баганын талаар илүү их ойлголттой болж, хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа, хэлэлцүүлэгт оролцохыг урьж байна.

8-р гр. Тэмдэгтийн боловсролын элчин сайдууд (CEAs)

Сургуулийн ажилтнуудын удирдлаган дор зургаан ангийн үе тэнгийнхэндээ чиглүүлэгчийн шинж чанартай боловсролын үйл ажиллагааг явуулдаг.