Тэмдэгтийн боловсрол

Тэмдэгтийн боловсрол гэж юу вэ?

Тэмдэгтийн боловсрол нь тухайн хүнд сайн сайхан, нийгэмд сайн сайхныг төлөвшүүлэх зорилготой хүчин чармайлт юм. Сургуулийн ажилтнууд эцэг эхчүүд, сонирхож буй иргэд, олон нийтийн байгууллагуудыг оюутнуудыг зургаан тэмдэгт баганын талаар илүү ойлголттой, хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа, хэлэлцүүлэгт оролцохыг урьж байна.

8-р гр. Тэмдэгтийн боловсролын элчин сайдууд (CEAs)

Сургуулийн ажилтнуудын удирдлаган дор зургаан ангийн үе тэнгийнхэндээ чиглүүлэгчийн шинж чанартай боловсролын үйл ажиллагааг явуулдаг.